Katalog wysyłkowy

Wpisz tytuł lub kod książki

Regulamin konkursu

 • 1. Zasady ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu „Wygraj pielgrzymkę do Włoch śladami wielkich świętych” (dalej  „Konkurs”) jest Dom Wydawniczy „Rafael” Halina Marchut, Tomasz Balon-Mroczka Sp. jawna, z siedzibą w Krakowie (kod poczt. 31-532) przy ul. Grzegórzeckiej 25,  posługująca się numerem NIP 9451894613.

 2. Partnerem konkursu jest Biuro pielgrzymkowo-turystyczne Via Sante.

 3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej  prodoks.pl/regulaminkonkursu.

 4. Fundatorem nagród i przyrzekającym w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest Organizator.

 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).

 6. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zamieszkania będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie jak i wydanie nagród.Warunki zbierania, przetwarzania i przechowywania danych, powyższe dane Administratora Danych oraz zakres i cel przetwarzania danych są podane zgodnie z at. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016r.

 7. Organizator jest podmiotem, który wykonuje czynności techniczne związane z organizacją oraz czuwaniem nad przebiegiem konkursu i przetwarzaniem danych osobowych.

 

 • 2. Słownik pojęć

 

 1. „Uczestnik” – klienci (osoby indywidualne) katalogu wysyłkowego „Prodoks:, którzy dokonają zakupu w dniach 1 marca – 31 lipca 2019

 2. „Nagroda główna” – udział dla 2 osób w pielgrzymce do Włoch Śladami wielkich świetych w okresie 10-19.10.2019 lub 19-28.03.2020 r.

 3. „Zwycięzca” – osoba wybrana spośród Uczestników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulanimu.

 

 • 3. Zasady Konkursu

 1. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin.

 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.03.2019 r., o godzinie 00:01.

 3. Konkurs kończy się w dniu 31.07.2019 r., o godzinie 23:59.

 

 • 4. Zasady wzięcia udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy dokonać zakupów produktów prezentowanych w katalogu Prodoks i za jego pośrednictwem. 

 • 5. Nagroda

 1. Nagrodą główną w konkursie jest udział dla 2 osób w pielgrzymce do Włoch Śladami wielkich świętych w okresie 10-19.10.2019 lub 19-28.03.2020 r.

 2. Nagroda nie może być, na żądanie Uczestnika, wymieniona na ekwiwalent pieniężny, ani na inną formę rekompensaty. W przypadku wypadków losowych dopuszczalna jest zmiana terminu lub rodzaju pielgrzymki w obrębie oferty Biura Pielgrzymkowego Via Sante.

 3. Nagroda jest przypisana wyłącznie zwycięzcy Konkursu i nie może być przeniesiona na osoby trzecie.

 4. W przypadku, gdy osoba towarzysząca wskazana przez Zwycięzcę Nagrody głównej jest osobą niepełnoletnią, Zwycięzca zobowiązany będzie do przedstawienia Organizatorowi pisemnej zgody opiekunów prawnych tej osoby na uczestnictwo w realizacji Nagrody. Nieprzedstawienie takiej zgody spowoduje niedopuszczenie ww. osoby towarzyszącej do udziału w realizacji Nagrody.

 5. Podmiotem odpowiedzialnym za zapłatę podatku od Nagrody jest Organizator.

 

 • 6. Zasady wyłonienia zwycięzców Konkursu

          

 1. Wybór zwycięzcy polegać będzie na wyłonieniu spośród Uczestników 1 osoby, która w okresie od 01.03.2019 r. do 31.07.2019 r. dokona zakupów w katalogu Prodoks na najwyższą kwotę. Zakupy dokona w tym okresie sumują się.

 2. Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone w sierpniu 2019 roku.

 3. Po ogłoszeniu wyników Konkursu ze Zwycięzcą zostanie nawiązany kontakt telefoniczny W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu (pomimo podjęcia 10 prób nawiązania połączenia telefonicznego), Nagroda przypadnie kolejnemu Uczestnikowi Konkursu,z najwyższą sumą zakupów.

 

 • 7. Uczestnicy konkursu

 

 1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są pełnoletnie i posiadają zdolność do czynności prawnych.

 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia konkursowego niezgodnego z niniejszym Regulaminem oraz do nieprzyznawania nagrody osobie, która naruszyła niniejszy Regulamin.

 

 

 • 9. Zasady postępowania reklamacyjnego

 

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Wygraj pielgrzymkę do Włoch śladami wielkich świętych” w terminie do dnia 31.08.2019 r.

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pomocą listu poleconego wysłanego na adres korespondencyjny podany w reklamacji.

 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

 

 • 10. Ograniczenia roszczeń

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. ewentualny brak możliwości skontaktowania się ze Zwycięzca spowodowany problemami technicznymi związanymi z działaniem dostawców usług telekomunikacyjnych lub internetowych albo wynikłych z podania przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych;

 2. nieposiadanie przez Zwycięzcę Nagrody głównej lub osobę towarzyszącą dokumentów (takich jak dowód osobisty, paszport) uprawniających do przekroczenia granicy w celu realizacji podróży z Polski do Włoch i z powrotem;

 

 • 11. Postanowienia Końcowe

 

 1. Przystępujący do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 2. Konkurs prowadzony jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Nadzór nad konkursem sprawuje Organizator.

 4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu w sposób ugodowy.

 5. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 6. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 01.03.2019 r.