Katalog wysyłkowy

Wpisz tytuł lub kod książki

Regulamin

REGULAMIN

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Dom Wydawniczy „Rafael”
  Halina Marchut, Tomasz Balon-Mroczka sp. j., zwaną dalej „Administratorem” (ul. Grzegórzecka 25, 31-532 Kraków, NIP 9451894613, REGON 357110054) w ramach serwisu internetowego prodoks.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

 

 1. Korespondencja z Administratorem może odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@prodoks.pl.

 

 

 1. Osoba zarejestrowana w Serwisie i korzystająca z Serwisu zwana jest dalej „Użytkownikiem”.

 

 1. Administrator prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Serwisu. Administrator zobowiązany jest dostarczać zamówione rzeczy bez wad.

 

 1. Zobowiązania i prawa stron w zakresie ochrony danych osobowych uregulowane są Polityką Prywatności, dostępną w Serwisie.

 

 1. Informacje na temat plików cookies i podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej w Serwisie.

 

 1. Użytkownik oświadcza, że dysponuje prawami do materiałów zamieszczanych przez niego w Serwisie i dostarczanych Administratorowi. Zakazane jest wykorzystywanie w Serwisie materiałów niezgodnych z prawem, pozyskanych w sposób bezprawny lub naruszających prawa osób trzecich.

 

 1. Administrator ma prawo usunąć z Serwisu materiały naruszające punkt poprzedni.

 

 1. Do korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest posiadanie komputera (lub innego sprzętu elektronicznego o podobnych możliwościach) z dostępem do sieci Internet, oraz z zainstalowanym programem – przeglądarką internetową.

 

10.  Użytkownik ma prawo żądać wyjaśnienia Regulaminu przez Administratora.

 

11.  Użytkownik ma prawo reklamować u Administratora usługi niezgodne z umową i żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencyjnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1 lub osobiście w siedzibie Administratora pod adresem wskazanym w punkcie 1. Każda złożona reklamacja zostanie indywidualnie rozpatrzona przez Administratora, a w razie jej zasadności żądania Użytkownika zostaną spełnione w sposób z nim ustalony.

 

12.  Użytkownik ma prawo odstąpić od każdej umowy zawartej z Administratorem na zasadach opisanych w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, dołączonym na końcu niniejszego Regulaminu.

 

13.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), a w szczególności w odniesieniu do umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

14.  Użytkownik ma prawo ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć dalsze korzystanie z Serwisu i zażądać usunięcia konta w Serwisie. Wypowiedzenie nie zwalnia Użytkownika z zobowiązań związanych z zamówionymi wcześniej usługami Administratora.

 

15.  Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora w razie:

 1.  
 1. zmiany przedmiotu działalności Administratora lub zakresu usług świadczonych przez Administratora i ich cen,
 2. zmiany danych Administratora,
 3. niezgodności Regulaminu z przepisami prawa.

17.  Zmiana Regulaminu nie może pozbawiać lub ograniczać praw Użytkownika nabytych na mocy wcześniejszego brzmienia Regulaminu.

 

18.  O zmianie Regulaminu Użytkownicy są informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ogłoszenia w Serwisie z 14-dniowym wyprzedzeniem.

 

19.  Użytkownikowi, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, przysługuje prawo wypowiedzenia dalszego korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.

 

20.  Prawem właściwym w sprawach dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

 

21.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go w Serwisie.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w pkt 1 i 2 Regulaminu.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres podany w pkt 1 Regulaminu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Płatności

 

 1. Prodoks.pl zobowiązuje się, jeśli będzie to możliwe, udostępnić klientom jak najwięcej sposobów dokonywania płatności. Wszystkie dostępne sposoby dokonywania płatności są przedstawiane podczas składania zamówienia.

  Jedna z możliwości płacenia w sklepie prodoks.pl jest transakcją kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay”.

 2. Wpłaty należy kierować na konto księgarni:

  Dom Wydawniczy "Rafael"
  Halina Marchut, Tomasz Balon - Mroczka Sp.J.
  ul. Grzegórzecka 25, 31-532 Kraków

  NIP 945-18-94-613
  Regon 357110054  Numer konta: Bank BPH S.A. 79 1060 0076 0000 3200 0137  5519

  Dokonanie wpłaty na inne konto nie jest traktowane jako płatność za zamówione towary.

 3. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie 21 dni od daty złożenia zamówienia zostaje ono anulowane.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Dom Wydawniczy „Rafael” Halina Marchut, Tomasz Balon-Mroczka sp. j., zwaną dalej „Administratorem” (ul. Grzegórzecka 25, 31-532 Kraków, NIP 9451894613, REGON 357110054)

 2. Administrator zbiera następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników:

  1. imię i nazwisko

  2. adres poczty elektronicznej e-mail

  3. adres korespondencyjny (zamieszkania, pobytu)

  4. numer telefonu

 3. Dane osobowe są wykorzystywane z poszanowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Dane Użytkownika wykorzystywane są za jego zgodą do celów sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora oraz wysyłki ofert tychże produktów i reklamy.

 5. Każdy Użytkownik swoje dane osobowe podaje dobrowolnie i ma w każdym czasie prawo poprawiania ich oraz cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie.

 6. Każdy Użytkownik ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych przez Administratora, a Administrator obowiązany jest ten sprzeciw uwzględnić.

 7. Dane osobowe Użytkowników są udostępniane osobom trzecim wyłączenie w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa.

 8. Użytkownik ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych.

 9. Administrator stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych.

 

PLIKI COOKIES

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików typu "cookies", przez które należy rozumieć niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu: utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła; tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców; prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika; tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź usunięcia jakichkolwiek plików, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

 2. Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w celu uniemożliwienia przechowywania plików typu „cookies” na jego komputerze.

Brak zmiany ustawień cookies oznacza zgodę na wykorzystywanie ich w serwisie prodoks.pl.